Disclaimer

Kamer van Koophandel: 20024511

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op e-mails verzonden door Alwel.

Website

Aan de informatie verstrekt via alwel.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Alwel kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneren. Alwel staat niet in voor juiste en volledige informatie van de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Alwel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Alwel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

E-mails

Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. In de disclaimer staan de rechten en plichten met betrekking tot onze mails beschreven. De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor geadresseerden. Ben je niet de geadresseerde, dan vragen wij je dit bericht en mogelijke bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te verwijderen en vernietigen.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Alwel.

Alwel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Alwel is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage. Alwel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op al onze overeenkomsten waarbij wij als koper of afnemer van diensten optreden zijn van toepassing onze algemene inkoopvoorwaarden.Deze algemene voorwaarden kun downloaden via deze website.