Ik huur een kamer

Hier vind je alles over je kamer, huur, reparaties, onderhoud en betalingen.

Verwarming en ventilatie


Verwarming
De temperatuur wordt geregeld dmv radiatoren. De gemeenschappelijke thermostaat zit tegen de wand in de keuken (St. Ignatiusstraat/Eekhoornstraat, Vestkant en Benedictinessenhof). Deze moet aan staat, anders komt er geen warmte in de radiatoren Je kan de temperatuur instellen met een draaiknop: 5 is het warmste, 1 is bijna uit. De aanbevolen kamertemperatuur ligt rond de 20° C (68 tot 72 ° F). In principe kan je de verwarming uitzetten in de zomer. Zet de verwarming uit wanneer je de kamer verlaat en zet hem lager als je gaat slapen. Als je in de winter langdurig niet in je kamer aanwezig bent, zet je de radiator op de spaarstand dmv een *. De warmte wordt geleverd vanuit een centrale verwarmingsketel die hangt in een kast in de algemene ruimte. Het is daarom belangrijk om deze kast nooit op slot te doen zodat de cv-monteur altijd toegang heeft tot deze kast. Ook is het belangrijk om de kast voor de rest leeg te houden.

Warm water

Het warme water wordt opgewarmd vanuit de centrale verwarmingsketel (combi-ketel).

Ventilatie
 • Keuken: het is belangrijk om bij het koken de afzuigkap te gebruiken. Om er voor te zorgen dat de afzuigkap goed blijft functioneren, is het belangrijk om regelmatig de filter in de afzuigkap te vervangen of indien je een metalen filter hebt, deze regelmatig schoon te maken en te ontvetten.

 • Doucheruimte: In de doucheruimte is goed ventileren belangrijk om schimmelvorming te voorkomen. Maak na het douchen altijd de wandtegels met een wisser droog en laat de natte handdoek niet in de doucheruimte achter. Ook is het verstandig om na het douchen de deur open te laten staan.

 • Kamer: Ventileer je kamer door een raam op een kierstand te zetten. Houdt uiteraard wel rekening mee dat inbrekers geen kans krijgen.

 • Ieder persoon die slaapt fabriceert ongeveer 2 liter vocht. Deze vochtige lucht moet uiteraard weer uit de kamer. Daarom is het belangrijk om na het opstaan je kamer tussen de 10 en 30 minuten te luchten. Droge lucht warmt ook sneller op dan vochtige lucht.

 • Meterkast: In de meterkast komen alle installaties bij elkaar

Electra

De elektrische installatie is verdeeld in groepen. Als er in je kamer de stroom uitvalt, zie je in de meterkast dat de groep is uitgevallen. Dit komt vaak door kortsluiting van één van de lampen of een apparaat in je kamer. Om dit te achterhalen haal je alle stekkers uit de stopcontacten en zet je alle lampen uit. Schakel de groep in de meterkast weer in. Door telkens weer een stekker in het stopcontact te steken of een lamp aan te zetten, kan je achterhalen wie de veroorzaker in.


Water

controleer regelmatig of er geen lekkages zijn bij de hoofdkraan. Als er in het huis/je kamer een acuut probleem optreedt, draai dan zo snel mogelijk de hoofdkraan dicht.

Gas

heb je het vermoeden dat je gas ruikt (in de meterkast, de keuken of bij de verwarmingsketel, zet dan zo snel mogelijk de hoofdkraan naast de gasmeter dicht.

Het belangrijk om de kast voor de rest leeg te houden!!!H
eating

The temperature is controlled by radiators. The communal thermostat is located against the wall in the kitchen (St. Ignatiusstraat / Eekhoornstraat, Vestkant and Benedictinessenhof). This must be on, otherwise no heat will enter the radiators. You can set the temperature with a rotary knob: 5 is the warmest, 1 is almost off. The recommended room temperature is around 20 ° C (68 to 72 ° F). In principle, you can turn off the heating in the summer. Turn off the heating when you leave the room and turn it down when you go to sleep. If you are not in your room for a long time in winter, you can set the radiator to the energy-saving setting using a *. The heat is supplied from a central heating boiler that hangs in a cupboard in the general area. It is therefore important never to lock this cupboard so that the heating engineer always has access to this cupboard. It is also important to keep the cupboard empty for the rest.

Warm water
The hot water is heated from the central heating boiler (combi boiler).

Ventilation

Kitchen: it is important to use the extractor hood when cooking. To ensure that the extractor hood continues to function properly, it is important to regularly replace the filter in the extractor hood or, if you have a metal filter, to regularly clean and degrease it.

Shower room: Good ventilation is important in the shower room to prevent mold. After showering, always dry the wall tiles with a squeegee and do not leave the wet towel in the shower area. It is also wise to leave the door open after showering.

Room: Ventilate your room by leaving a window ajar. Of course, keep in mind that burglars don't get a chance.
Every person who sleeps produces about 2 liters of fluid. This moist air must of course be removed from the room. That is why it is important to air your room for between 10 and 30 minutes after getting up. Dry air also heats up faster than moist air.

Fuse box: All installations come together in the meter cupboard:

Electricity: the electrical installation is divided into groups. If there is a power cut in your room, you will see in the meter cupboard that the group has failed. This is often due to a short circuit in one of the lamps or a device in your room. To find out, remove all plugs from the sockets and turn off all lights. Switch the group back on in the meter cupboard. By repeatedly plugging in a plug or turning on a lamp, you can find out who is causing it.

Water: check regularly that there are no leaks at the main tap. If an acute problem occurs in the house / your room, turn off the main tap as soon as possible.

Gas: if you suspect that you smell gas (in the meter cupboard, the kitchen or near the boiler, turn off the main tap next to the gas meter as soon as possible.
It is important to keep the cupboard empty for the rest !!!


Reparatie


Is er iets kapot? In een paar stappen plan je online een reparatie in.
Of bel Alwel 088 255 2000


Is something broken? You can request a repair online in a few steps.To do this, go to https://www.alwel.nl/ik-huur
Or call Alwel 088 255 2000

Buitensluiting

Voorkom dat je jezelf buitensluit. Alwel heeft geen reservesleutel. Wij raden je daarom aan om een reservesleutel neer te leggen bij familie of buren.

Heb je jezelf buitengesloten en heb je geen sleutel bij familie of vrienden liggen?
Dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de onderhoudsdienst van Alwel via 088-2552000 en kies 1. Zij vervangen het slot.
Let op: Je ontvangt hiervoor een factuur van ons. De kosten moet je zelf betalen.

Natuurlijk mag je ook zelf iemand laten komen. (Tip: Vraag altijd vooraf naar de kosten!)

Sleutels
Niet gecertificeerde sleutels mag je zelf bij laten maken. Neem contact met ons op voor het bestellen van:

 • gecertificeerde sleutels, zoals de sleutel voor de algemene toegangsdeur van het complex;

 • elektronische sleutels;

 • tags;

 • afstandsbediening voor deur/poort;

 • sleutel brievenbus.


It can happen that you lose a key or close the door while the keys are still inside. Alwel does not have a spare key. We therefore advise you to deposit a spare key with family or neighbors. In other cases you can contact Alwel's maintenance service during office hours.
Contact the maintenance service on 088-2552000 and choose 1. They will replace the lock. The costs are for your own account!

Keys
You can have non-certified keys made yourself.
Contact us to order:
• certified keys, such as the key for the general entrance door of the complex;
• electronic keys;
• tags;
• remote control for door / gate;• key postbox;

Algemene ruimte


In alle complexen is een algemene ruimte, beschikbaar voor iedereen. Respecteer de gebruiksregels van de gemeenschappelijke ruimte. De persoon die de ruimte gebruikt, is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten. Het is niet toegestaan, wanneer deze aanwezig zijn, om meubelstukken uit de gemeenschappelijke ruimte te halen.

A general area is available in all complexes. The common room is available for everyone. The common area must always be cleaned after use. The person using the room is responsible for proper cleaning. Respect the rules of the common area. It is not allowed to remove any piece of furniture from the common room, if they are present.

Schoonmaken


Schoonmaak algemene ruimtes
De wekelijkse schoonmaak van galerijen, traphuizen en liften wordt uitgevoerd door onze schoonmaakpartner. Op het informatiebord in de algemene ruimte kan je lezen wie dit is.
De gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, trappen en ingangen worden minstens één keer per week schoongemaakt. Niet tevreden met de schoonmaak? Meld het ons via student@alwel.nl.

Volgens de huurovereenkomst ben je verplicht om het gehuurde in alle opzichten schoon te houden. Daarnaast ben je verplicht akkoord te gaan met controles door of namens Alwel op hygiëne in de gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken(s), badkamer(s) en toilet(en).

Half jaarlijks worden badkamer(s) en keuken(s) schoongemaakt. Je ontvangt hierover tijdig bericht.Cleaning of common areas

The weekly cleaning is carried out by our cleaning partner. You can read who this is on the information board in the general area.
The common areas such as hallways, stairs and entrances are cleaned at least once a week. Not satisfied with the cleaning? Report it to us via student@alwel.nl.

As a tenant you are obliged, in accordance with the agreement concluded with you, to keep the rented property clean in all respects and to agree to regular checks by or on behalf of the landlord for hygiene in the common areas, including the shared kitchen (s), bathroom (s) and toilet (s).

The bathroom (s) and kitchen (s) are cleaned every six months. You will receive a timely message about this.

Rookbeleid

Alle openbare ruimtes in het gebouw zijn rookvrije ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan gedeelde keukens en andere gedeelde faciliteiten, zoals gemeenschappelijke ruimtes. Alle gedeelde kamers zijn ook rookvrij. Wanneer je (net) buiten het gebouw rookt, plaats dan je sigarettenpeuk in een asbak.

All public areas in the building are non smoking areas. This includes shared kitchens and other shared facilities such as common rooms.
All shared rooms are non smoking rooms. When smoking (just) outside the building, please place your cigarette butt in an ashtray.

Goede buur beleid

Als huurder ben je onderdeel van het complex waarin je woont. Samen met je medebewoners ben je verantwoordelijk voor een veilige en fijne woonomgeving.

Gasten ontvangen

 • Vergeet niet om je huisgenoten in te lichten als je gasten ontvangt.

 • Vraag je gasten om rustig te vertrekken en begeleid ze naar buiten.

 • Houd rekening met anderen en ruim alle rommel op.

 • Houd de geluidsniveaus laag en reageer op verzoeken om stilte.


Wanneer je laat thuiskomt
Denk eraan om het geluidsniveau laag te houden en sluit de voordeur en gemeenschappelijke deuren zachtjes. Je buren en huisgenoten zijn aan het studeren of slapen.

Ongepast gedrag
Bedreiging, intimidatie of pest gedrag, worden onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Schade aan of misbruik van eigendom van Alwel wordt niet getolereerd en zal worden onderzocht. Indien nodig neemt Alwel maatregelen.

Gezamenlijke aansprakelijkheid
Bewoners die gemeenschappelijke ruimtes delen, zoals keukens, badkamers, gangen of andere delen van het gebouw, zijn aansprakelijk. Ook bewoners die een kamer delen hebben een aansprakelijkheid. Elke bewoner is aansprakelijk voor het volledige bedrag van de verplichtingen zoals vermeld in de huisregels. Als bewoners bijvoorbeeld weigeren om de gemeenschappelijke ruimtes schoon te maken, ondanks een verzoek van Alwel, worden de kosten voor het schoonmaken door een derde partij in rekening gebracht aan alle bewoners die de faciliteiten gebruiken.
When you rent a room from us, you as a tenant are part of the complex in which you live. Together with your roommates, you are responsible for a safe and pleasant living environment.

As a good neighbor you take your fellow residents into account, such as:


Receiving guests?

 • Do not forget to tell your housemates and inform them.

 • Ask your guests to leave quietly and accompany them on their way out of the building.

 • Take others into account and clean up all the mess.

 • Keep the noise levels low and respond to requests for silence.


When you come home late
Remember to keep the noise level low and make sure you do not close the front / common doors loudly. Keep in mind that you neighbors and housemates may study or sleep.


Inappropriate behavior
Inappropriate behavior, threat, intimidation or bullying are not tolerated under any circumstances. Damage to or misuse of Alwel's property will not be tolerated and will be investigated. If necessary, Alwel takes measures.

Joint liability
Residents who share common areas, such as kitchens, bathrooms, corridors or other parts of the building, are jointly and severally liable. Residents who share a room also have joint and several liability. Every resident is liable for the full amount of the obligations as stated in the house rules. For example, if residents refuse to clean the common areas, despite a request from Alwel, the costs for cleaning will be charged by a third party to all residents using the facilities.

OngedierteOngedierte in je woning
Als je last hebt van muizen of ander ongedierte dan ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Dit staat in een wettelijke regeling die het 'Besluit kleine herstellingen' heet. Ongedierte kun je zelf bestrijden of een professionele bestrijder uitnodigen, de kosten zijn voor jouw rekening.

Korting voor huurders van Alwel
Het oplossen van het probleem is niet de verantwoordelijkheid van Alwel (tenzij er bouwkundige gebreken zijn waardoor er overlast ontstaat), maar we kunnen je wél wat meer op weg helpen en wat extra's bieden.

Lees hier hoe je het bestrijden van ongedierte het beste kunt oplossen. Ook kun je via deze site een opdracht geven aan een professional als het zelf niet lukt. Samen met het bedrijf achter Ongediertebestrijden.com heeft Alwel geregeld dat je een korting van €10,- krijgt op de bestrijdingskosten.
Log in op je eigen Alwel account of bel Alwel, telefoonnummer 088-2552000 om in aanmerking te komen voor korting.

Als dit niet helpt, dan kun je een melding aan de gemeente doorgeven via de BuitenBeter app. Je kunt ook altijd bij de gemeente terecht voor goed en betrouwbaar advies. Voor de gemeente Breda en Etten-Leur bel je met 014076. Voor de gemeente Roosendaal bel je met 140165.

Natuurlijk kun je bij de bouwmarkt en een tuincentrum allerlei middelen kopen om zelf ongedierte te verwijderen of te verjagen.
Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie hierover.


Hoe voorkom je dat ongewenste bezoekers binnenkomen? Hier zijn de belangrijkste regels en tips:

Beperk waar je eet.
Maak een regel dat eten alleen in de keuken en eetruimte wordt gedaan. Hoe minder gebieden zijn blootgesteld aan kruimels en voedselresten, hoe kleiner de kans op een invasie.

Maak de vloer dagelijks schoon.
Veeg de vloer dagelijks. Het missen van een dag is misschien net genoeg om ongewenste bezoekers naar een onbedoeld feest te lokken. Pak eventuele lekkages snel aan.

Afwas doen.
Wachten met de afwas is geen goed idee. Zelfs doorwekende gerechten kunnen insecten aantrekken als ze voor een langere tijd worden bewaard.

Maak de afvoer leeg.
Zorg ervoor dat langzaam bewegende afvoeren worden leeggemaakt en schoongemaakt.

Veeg flessen schoon.
Nadat een fles of pot is gebruikt, moet je de buitenkant van de fles en het deksel afnemen. Resten honing-, siroop-, olie- en pindakaascontainers kunnen een bug-attractie zijn.

Bewaar voedsel op de juiste manier.
Nog vaker gebruikte items zoals ontbijtgranen en pasta's kunnen het beste in containers zitten die volledig hersluitbaar zijn worden bewaard.

Pas op voor groenten en fruit.
Rijp vers voedsel trekt mieren, fruitvliegjes en vele andere plagen aan.
Reinig de recyclebare materialen.
Zorg ervoor dat je plastic, glazen en metalen containers die worden gerecycled, uitspoelt.
Reinig afvalcontainers.
Doe het deksel op je prullenbak. Deksels op afval houden insecten buiten, houden geuren binnen en houden plagen op afstand.It can happen that you suffer from pests. Do you suffer from ants, mice, flies, fleas, wasps, bed bugs or silverfish? You have to fight these pests yourself.
Visit www.ongediertebestrijden.com for more information.
You can also go to hardware stores and garden centers where various pesticides are available. Does the fight not help? Then report a report to the municipality via the BuitenBeter app.How to keep unwanted visitors from coming in? Here are the most important rules and tips:

Limit where you eat: Make a rule that eating is only done in the kitchen and dining areas. The fewer areas that have been exposed to crumbs and food residue, the less risk of an invasion you'll have.
Clean the floor daily: Sweep the floor daily. Missing a day may be just enough to attract some unwanted visitors to an unintended feast. Tackle any spills quickly.
Wash dishes: Waiting wash the dishes isn't a great idea. Even soaking dishes can be an attraction for bugs if they are left for an extended period of time.
Clear the drain: Be sure that any slow moving drains are cleared and cleaned.
Wipe down bottles: After a bottle or jar has been used, be sure to wipe down the outside of the bottle and the lid. Residue on your honey, syrup, oil, and peanut butter containers can be a bug attraction..
Store food properly: Even more frequently used items like cereal and pastas should be in containers that are fully resealable.
Watch out for fruits and vegetables: Ripe fresh foods will attract ants, fruit flies, and many other pests.
In the Garbage

 • Clean out the recyclables: Be sure to rinse out plastic, glass, and metal containers that are being recycled.

 • .Clean garbage containers

 • Put the lid on your trash: Lids on trash will keep bugs out, keep smells in, and keep infestations away.

Samenwonen of inwonen


Inwoning of medehuurderschap aanvragen is mogelijk wanneer je een zelfstandige studenteneenheid voor meerdere personen huurt.

Inwoning aanvragen

Als je wilt samenwonen op je studentenkamer moet je hiervoor toestemming vragen aan Alwel.

 • Je moet het formulier ‘Verzoek toestemming inwoning’ helemaal ingevuld hebben.

 • Je moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van de persoon die bij jou wilt inwonen aanleveren.

 • Degene die bij jou komt wonen, moet een bewijs van studie en studiefinanciering inleveren.

 • Je hebt geen huurachterstand. Er zijn geen sociale klachten over jou of de persoon die bij jou wilt inwonen.

 • De kamer waar je wilt gaan inwonen is hiervoor geschikt. Dat wil zeggen dat het een studio is met een aparte slaapkamer. (Huur je een zit/slaapkamer? Dan mag je daar niet met twee personen wonen.

Medehuurderschap aanvragen

Als je langer dan 2 jaar samen ingeschreven bent op je huidige adres (of heb je minimaal 2 jaar geleden toestemming gekregen voor inwoning)? Dan kan je partner medehuurder worden. Zijn of haar naam komt dan ook op het huurcontract te staan. Een partner kan alleen medehuurder worden als hij/zij ook voltijd aan een landelijk bekende onderwijsinstelling studeert

 • Je moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning van de medehuurder inleveren.

 • Degene die medehuurderschap aanvraagt, moet een bewijs van studie en studiefinanciering inleveren.

Je hebt geen huurachterstand. Er zijn geen sociale klachten over jou of de persoon die bij jou wilt inwonen.

Aanvraag indienen

Co-tenancy of living together with your partner is possible when you rent an independent student unit for several people.

Applying for living together

 • If you want to live together in your student room, you must request permission from Alwel.

 • You must have completed the form 'Request permission to live in' completely.

 • You must provide a copy of a valid proof of identity or residence permit of the person who wants to live with you.

 • The person who comes to live with you must submit proof of study and student finance.

 • You have no rent arrears. There are no social complaints about you or the person who wants to live with you.

 • The room you want to live in is suitable for this. That means it is a studio with a separate bedroom. (If you rent a sitting room/bedroom? Then you are not allowed to live there with two people.


Applying for co-tenancy
If you have been registered together at your current address for more than 2 years (or have you received permission for living together at least 2 years ago)? Then your partner can become a co-tenant. His or her name will therefore also appear on the rental contract. A partner can only become a co-tenant if he/she also studies full-time at a nationally known educational institution. You must submit a copy of a valid ID or residence permit
of the co-tenant.Apply a request

Huisbewaarderschap

Verblijf je een langere periode niet in je woning?
In een aantal gevallen is het mogelijk om iemand anders tijdelijk (maximaal 1 jaar) in je woning te laten wonen, terwijl je zelf de huurrechten behoudt.

Je geeft, met toestemming van Alwel, je woonruimte tijdelijk aan een ander in gebruik. Hier zijn regels aan verbonden. De reden voor de aanvraag huisbewaarderschap moet (aantoonbaar) studie, werk, wereldreis of een bijzondere situatie in de familie zijn.

Tussen de hoofdbewoner, de huisbewaarder en de verhuurder bestaat geen huurovereenkomst, maar een huisbewaarderschapsverklaring.
Na afloop van de huisbewaring moet de woning altijd weer bewoond worden door de huurder zelf.

Let op: Huisbewaring kan enkel met toestemming van Alwel, zonder toestemming is er sprake van onderhuur. Onderhuur is illegaal.

Huisbewaarderschap: Informatie en aanvraagformulieren

BrandveiligheidBrandveiligheid

 • Maak jezelf vertrouwd met de dichtstbijzijnde uitgang, nooduitgangen en het ontmoetingspunt (zie noodplannen in het hele gebouw).

 • Houd vluchtroutes, gangen, uitgangen en nooduitgangen en trappenhuizen volledig vrij.

 • Weet waar de brandblussers, brandalarmen en telefoons zich bevinden.


Bij evacuatie

 • Blijf kalm en ga naar buiten naar het ontmoetingspunt.

 • Sluit deuren en ramen.

 • Als er rook is: Blijf dicht bij de vloer; Volg de muur (houd de rug van je hand ertegen).

 • Eerste evacuatie van gebieden dicht bij het vuur, dan die op dezelfde verdieping, en dan die op verdiepingen boven het vuur.


Brand of nood?

 • Waarschuw andere bewoners.

 • Activeer het brandalarm door op de knop op de rode alarmbox te drukken.

 • Als er een gevaarlijke situatie is, bel het noodnummer 112.

 • Probeer zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen het vuur te doven met de brandblussers.

 • .Sluit deuren en ramen.

 • Verlaat het gebouw zo snel mogelijk met behulp van de nooduitgang.

 • Gebruik geen lift!

 • Volg de instructies van de brandweer of (indien aanwezig) de assistent.

Veiligheid is een wederzijdse inspanning. Samen creëer je veiligheid in je gebouw, door dagelijks zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Veilig huis

 • Vergrendel je kamerdeur te allen tijde.

 • Sluit je ramen en gordijnen als je weggaat. Als je iemand binnenlaat, controleer dan of je de persoon kent.

 • Laat nooit iemand binnen die zich niet als werknemer van Alwel kan identificeren of die niet is aangekondigd. Neem bij twijfel eerst contact met ons op (088-255 2000).

 • Zorg ervoor dat je persoonlijke bezittingen verzekerd zijn.

 • Zorg ervoor dat alle algemene deuren vergrendeld zijn.

 • Meld eventuele storingen van sloten of deuren onmiddellijk via onze website.


Fiets veiligheid
• Vergrendel wiel en frame altijd, bijvoorbeeld aan het fietsenrek.(Fire) Safety Information

Fire safety

 • Familiarize yourself with your nearest exit, emergency exits and the meeting point. (see emergency plans throughout the building)

 • Keep escape routes, hallways, exits, and emergency exits and stairwells clear of all items.

 • Know where the fire extinguishers, fire alarms, and phones are located.


If the building needs to be evacuated:

 • Stay calm and go outside to the meeting point.

 • Close doors and windows.

 • If there is smoke:

 • Keep down close to the floor;

 • Follow the wall (keep the back of your hand against it).

 • First evacuate areas close to the fire, then those on the same floor, and then those on floors above the fire.


What to do if there is a fire or emergency situation?

 • Warn other residents.

 • Activate the fire alarm by pressing the button on the red alarm box.

 • If there is a dangerous situation, call the emergency number 112.

 • Without endangering yourself or others, try to put out the fire with the fire extinguishers provided.

 • Close doors and windows.

 • Leave the building as quickly as possible by using the fire escape exit.

 • Do not use an elevator!

 • Follow the instructions of the firefighters or (if present) the Resident Assistants.

Safety is a mutual effort.
Together you create safety in your building, each individual user improves it by taking responsibility on a daily base:


House safety

 • Double lock your room door at all times.

 • Close your windows and curtains when you leave.

 • When you let someone in, please check if you know the person.

 • Never let in a person who cannot identify as an Alwel employee or who has not been announced. When in doubt, call us first (088-255 2000)

 • Make sure your personal possessions are insured.

Building Safety

 • Make sure all general doors are locked.

 • Report any malfunction of locks or doors immediately via our website.

Bike safety

 • Always lock both wheel and frame properly and lock it to a bicycle rack.

Verklaring onderwijsinstelling


Onze studentwoonruimtes houden we graag beschikbaar voor studenten. Bij je account op Klik voor Kamers dien je daarom een verklaring van je onderwijsinstelling te uploaden. Dan pas kom je in aanmerking voor studentenwoonruimte. Met deze verklaring toon je aan dat je nog steeds studeert. Het is belangrijk dat je naam, je opleiding en het collegejaar duidelijk leesbaar is op de verklaring en dat de verklaring in hetzelfde collegejaar is afgegeven. Let op: Een kopie van de website van 'DUO' of 'Studielink' is niet voldoende.

Ook nadat je het contract hebt getekend, vragen we je elk jaar om een verklaring van je onderwijsinstelling toe te sturen. Je ontvangt hier van ons bij de start van het nieuwe collegejaar een bericht over. Deze verklaring moet ook aan bovengenoemde eisen voldoen.We strive to keep our student living spaces available for students.
For your account on Click for rooms, you must therefore upload a statement from your educational institution.
Only then will you be eligible for student accommodation. With this statement you show that you are (still )studying. It is important that your name, the study name and the academic year is clearly legible on the statement and that the statement was issued in the same academic year.
Note: A copy of the website from 'DUO' or 'Studielink' is not sufficient.

Even after you have signed the contract, we ask you to send us a statement from your educational institution every year. You will receive a message about this at the start of the new academic year. This statement must also meet the above requirements.

Intern doorschuiven

Doorschuiven naar de kamer van je huisgenoot?
Misschien heeft één van je huisgenoten zijn of haar huur opgezegd en wil jij graag verhuizen naar die kamer. Dat kan.
We stellen wel een paar voorwaarden aan een interne verhuizing:

 • De kamer waarnaar je wilt verhuizen moet even groot of kleiner zijn dan je eigen kamer.

 • Daarnaast moet je ons - gelijktijdig met de huuropzegging van je huisgenoot - per mail laten weten dat jij in aanmerking wilt komen voor de kamer.

 • Je moet ingeschreven zijn als woningzoekende.

Je mag geen huurachterstand hebben of overlast hebben veroorzaakt

Move internally to your roommate's room
Has one of your roommates cancelled the rent and do you want to take over the room? This is possible! We do set a few conditions for an internal move:

 • The room you want to move to must be the same size or smaller than your own room.

 • In addition, you must inform us - simultaneously with your roommate's notice of termination - by e-mail that you want to be considered for the room.

 • You must be registered as a home seeker.


You may not be in rent arrears or have caused nuisance.